අලුත්ම රජයේ රැකියා ගැසට් කර ඇත.

 

ඉහත සඳහන් සියලුම රජයේ රැකියා ඇබෑර්තු 2017.09.29 දින ගැසට් කර ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා එම ගැසට් පත්‍රය බැලීමට පහත ලින්ක් එක මත ක්ලික් කරන්න.

error: Content is protected !!