පරිගණකයේ ඇති ෆෝල්ඩර් ලොක් කරමු

 

ඔබේ පරිගණකයේ  තිබෙන දත්තයන් (වීඩියෝ, ඡායාරූප,Documents, යනාදිය) ෆෝල්ඩර් එකකට දාලා ලොක් කරගන්න පුළුවන් මෘදුකා‍ංගයක් ලෙස මෙය හදුන්වන්න පුළුවන්.

විශේෂයෙන්ම පෙන් එකක තිබෙන ෆෝල්ඩර් වුවත් ලොක් කරන්න මෙම මෘදුකා‍ංගයට පුළුවන්

ඒ වගේම යම් පුද්ගලයකුට අනවසරයෙන් ඔබේ පරිගණකයේ තිබෙන ෆෝල්ඩර්වලට පිවිසීමට නොහැකි වීම මෙහි ඇති ප්‍රධාන වාසියක්

පහත දක්වා ඇත්තේ එම  මෘදුකා‍ංගයේ ස්කීන්ශොට් එක. එම රූපය මත ක්ලික් කිරීමෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබාගන්න පුළුවන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!